04:00 - 16. september 2011

Kriminalitet finnes

Kriminologimiljøets oppgjør med Nils Christie gir håp om en debatt som kan bli meningsfull der Hjernevask-debatten var meningsløs.

To sider av samme sak: Som hverandres rake motsetninger møtes Harald Eia og Nils Christie i å lese den ene delen av helheten materielt/sosialt helt ut, skriver Iver B. Neumann.

Sommerens massakre har blant annet fått den bieffekt at landets kriminologer er røket i tottene på hverandre. Det som for to uker siden begynte som en debatt mellom Liv og Nils, ble på en uke en strid mellom Finstad og Christie. Stridens emne er tilsynelatende hvordan man skal kategorisere Breivik og hans handlinger, pluss hva samfunnet skal gjøre med ham. Stridens kjerne er synet på kriminalitet. Ifølge Christie finnes den nemlig ikke. Det er på tide at denne oppsiktsvekkende uttalelsen, som det for utenforstående er vanskelig å forstå hvorfor ikke er blitt imøtegått tidligere, blir tatt opp til vurdering. Den umiddelbare grunnen er massakren, men konsekvensene går langt utenfor kriminologenes rekker. Det Christie hevder om det sosiale fenomenet kriminalitet, kan overføres direkte til alle sosiale fenomener. Er det slik at fenomener som er sosialt konstruerte, ikke er virkelige?

På 1990-tallet hadde man en serie skjærmysler om det sosiales karakter, der noen av oss tok til orde for at det sosiale ikke kunne forstås ut fra det materielle alene, men også måtte inkludere en forståelse av språk og tegn. Hovedpoenget her var at hvordan ting fremstilles eller representeres, spiller en rolle for hvordan sosialt liv blir. Denne påstanden avfødte en rekke reaksjoner. Her i avisen ble det for eksempel tatt til orde for at om man tvilte på det materielles primat, kunne man jo bare kaste seg ut av vinduet og se hva som ville skje. Denne oppfordringen – det kan neppe kalles noe argument – var vel litt forkjært. Et legemes fall er et materielt fenomen. Som sosialt fenomen betraktet gjør det en avgjørende forskjell, ja, det er kanskje et spørsmål om liv eller død, om man hoppet eller ble dyttet, hvorfor, og så videre, og så videre. Et legemes fall er i seg selv ikke noe sosialt fenomen. Det blir det i kraft av kategorisering.

Det råder adskillig forvirring omkring disse spørsmålene i norsk debatt, hvilket ikke minst kom frem i mottagelsen av Harald Eias Hjernevask-programmer. At NRK ansetter en profesjonell narr og utstyrer ham med statlige midler, slik at han kan lage en serie underholdningsprogrammer, sier vel det meste om problemkompleksets modenhet her i landet. En av Eias påstander var for eksempel at sorthudede menn har større peniser og mindre intelligens enn andre menn, og at sosiale konstruksjoner ikke har noe med dette å gjøre.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»