Annonse
04:00 - 08. september 2000

Er naturen til «å forstå»?

tar i denne kronikken for seg modernitetens naturforståelse, og hvilke negative konsekvenser denne har fått. Han ser også muligheter for en ny og mer helhetlig tenkemåte.

Annonse

Stilt overfor de store ødeleggelser og trusler som vitenskap og teknikk har påført eller innebærer for naturen, er vitenskapen blitt tvunget til å rettferdiggjøre sin naturforståelse fremfor å ta for gitt at den er det eneste fruktbare eller til og med mulige alternativ.

Men, kan vi spørre, hva vil det egentlig si «å forstå» naturen? Er det i det hele tatt mulig?

Ved inngangen til den moderne tid skjedde det en gjennomgripende forandring i menneskets forhold til naturen. Med Descartes’ filosofi (1596-1650) ble det fremsatt en metafysisk todeling hvor hovedskillet ble trukket mellom tanke og legeme, ånd og natur. Disse to områdene fikk rang av selvstendige substanser, med prioritet for tanken siden denne er i stand til å erkjenne både seg selv og den ytre substans. Naturen ble på sin side frakjent enhver verdi og kvalitativ egenskap: Matematiseringen av verden – det vil si beskrivelsen av ethvert naturfenomen som forhold i utstrekning (i bredde, lengde og høyde) og bevegelse – medførte at naturen ble gitt den passive rolle å skulle bli erkjent, eksperimentert med eller behandlet etter forgodtbefinnende. Ja, siden mennesket alene er i besittelse av bevissthet, ifølge Descartes alt initiativs kilde, får det en naturgitt rett til å betrakte naturen som objekt for ethvert initiativ. Ikke å gjøre det blir nesten ensbetydende med et forræderi mot tanken og dens streben etter å perfeksjonere seg.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse